พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

26 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รองศาสตราจารย์.ดร.มานัดถุ์ คำกอง รักษาการแทนรองคณบดี อาจารย์ ดร.อรรณพ ธนัญชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลและภาษาอังกฤษ (Advanced Placement (AP) Program Prep-School in Digital Literacy and English Proficiency Skills) โดยมี ภราดา ดร. ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นตัวแทนในการลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
แกลลอรี่