รองอธิการบดี กำกับการบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มช. ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN)

11 สิงหาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี กำกับการบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566
แกลลอรี่