CAMT มช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย Evora ดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม

16 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

      ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดให้มีโครงการ One Faculty One MoU ภายใต้โครงการ Quick Win นโยบายแผน 13 เพื่อกระตุ้น ผลักดัน และส่งเสริมให้ส่วนงานได้ริเริ่มและเพิ่มพูนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับคู่พันธมิตรที่มีอยู่เดิม ล่าสุด วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) มช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับมหาวิทยาลัย Evora และเยี่ยมชม PACT - Parque do Alentejo de Ciencia e Tecnologia ณ เมือง Evora ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ Prof. Paulo Quaresma Vice-Rector for Research, Innovation and Internationalization Associate Professor Dr. Teresa Goncalves Head of faculty ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.เจนจิรา ใจมั่ง อ. ธิสินี สุรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ Luis Maduro ผู้ดูแล Mobility Support Office และ Academic Services ทั้งนี้ในข้อตกลงได้ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม การดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ระหว่างประเทศไทยและโปรตุเกส

     นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดความร่วมมือเพิ่มเติม โดยมีการเยี่ยมชม PACT - Parque do Alentejo de Ciencia e Tecnologia ได้มี คุณ Hugo Valadas Business Development Executive และ คุณ Catherine Coimbra, Marketing & Communications Manager ให้การต้อนรับ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ และพูดคุย หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความร่วมมือ Tourism Tech ในด้านเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ และเสริมสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้แก่กลุ่ม Tech-Start Up ในประเทศไทย และประเทศโปรตุเกสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แกลลอรี่