โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

25 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ซึ่งได้เรียนรู้และศึกษาแนวทางการสร้างสุขในการทำงาน ตามแนวคิด “happy work place” ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ทั้ง กาย ใจ สังคม และปัญญา และเข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ อาคารสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Building & Green Living เพื่อนำแนวคิด องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้และพัฒนาสู่การปฏิบัติในด้านการส่งเสริมสุขภาวะของคณะต่อไปในอนาคต
แกลลอรี่