คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร และสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ ให้แก่ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ที่เข้าร่วม "วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562" เพื่อให้ผู้ปกครองให้รับทราบแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย บริการและสวัสดิการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา การเรียนการสอน อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร วินัยนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา การกู้ยืมเงิน จากกองทุน กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา และอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รวมทั้งคัดเลือกผู้แทนผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
  • การชมวีดีทัศน์ : อธิการบดีกล่าวต้อนรับ / แนะนำผู้บริหาร และแนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยงรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
  • การชมวีดีทัศน์และการบรรยายเรื่อง "แนะนำคณะฯ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต" โดย อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  • บรรยายเรื่อง "การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ในโรงเรียน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
  • การอภิปรายเรื่อง "กิจกรรมเสริมหลักสูตร การรับน้อง ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาใหม่ การประชุมเชียร์ วินัยนักศึกษา ทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายการศึกษาน้องใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา และ นายนรากร หิงทอง นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
  • การอภิปรายเรื่อง "กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา : อาชีพและการทำงาน หลังสำเร็จการศึกษา" โดย นายเกื้อกูล ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนวัดเทพาราม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ นางสาวอรวรรณ ปาวัณณะ ครูโรงเรียนบ้านสันทราย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ศิษย์เก่าของคณะศึกษาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพครู
  • การคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์
  • ผู้ปกครองเข้าพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ และอาจารย์ประจำสาขาวิชา พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน


ภาพเพิ่มเติม: http://www.edu.cmu.ac.th/viewdetail.php?cID=2216