ผ่อดีดีกลาง มช. ร่วมกับศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย (VPHCAP) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่คณะผู้แทนจากกรมปศุสัตว์และการประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

20 มีนาคม 2566

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดีกลาง) ร่วมกับศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจจับสัญญาณโรคและการตอบสนองอย่างทันท่วงที เพื่อหยุดการระบาดใหญ่ของโรค โดยใช้ระบบการเฝ้าระวังในชุมชน: แอปพลิเคชันการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์" ให้แก่คณะผู้แทนจากกรมปศุสัตว์และการประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ (Department of Livestock and Fisheries (DLF)) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 10 ท่าน เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
.
โดยในกิจกรรมได้มีการศึกษาดูงานการใช้งานระบบเฝ้าระวังโรคสัตว์ในพื้นที่ ณ องค์การบริการส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอานันท์ ปันจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายวรรณเดช คำภูษา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งานระบบผ่อดีดีในพื้นที่ และผลสำเร็จในการใช้งาน รวมถึงได้มีการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ริม และได้สัมภาษณ์นายจะเด็จ สิตตะวิบุล และนางถนิมนันท์ สิตตะวิบุล เกษตรกรผู้ใช้งานระบบผ่อดีดีในการบริหารจัดการระบบการจัดการในฟาร์มปศุสัตว์
.
นอกจากนี้ ในวันสุดท้ายยังมีการส่งมอบ-รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ จากสปป.ลาว เพื่อเป็นการนำร่องการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์โดยชุมชนด้วยระบบดิจิทัลผ่อดีดีทำให้เกิดความรวดเร็วในการเฝ้าระวังโรคสัตว์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุโรคระบาดที่สามารถแพร่กระจายไปยังมนุษย์ได้


#ผ่อดีดีกลาง
#PODDCENTRE
#PODD_PR

แกลลอรี่