กิจกรรม Fantastic Drone

23 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรม Fantastic Drone ในวิชา SMART Unit หัวข้อ SMART Innovation ให้กับนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สำรวจสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
แกลลอรี่