นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

5 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

             นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมระดับปริญญาตรี “ระดับดี” ได้รับโล่และเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา “เหรียญทอง (Gold Medal)” ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model จากผลงานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมแผ่นกรองจากแก้วพรุนเคลือบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในการย่อยสลายสารมลพิษในอากาศ และกำจัดจุลินทรีย์ก่อโรค”

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  ประกอบด้วย นางสาววรพรหม พัสธรธัชกร นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมกับนางสาววารุณี คำปา นักศึกษาระดับปริญญาโท และนายวงศธร มุสิกปาน นักศึกษาระดับปริญญาโท  ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา “เหรียญทอง (Gold Medal)” ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model จากผลงานวิจัย เรื่อง "3Rs" เพอรอฟสไกต์ โซลาร์เซลล์ต้นทุนต่ำจากขยะในห้องปฏิบัติการ สู่อนาคตที่ยั่งยืน 

แกลลอรี่