ศวท.-มช. จับมือสมาพันธ์ SME ไทย จ.เชียงใหม่ เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัย “sCi to SMEs” ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์

19 มกราคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

               วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท.-มช.) ร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมสร้างสรรค์ และนิทรรศการแสดงผลงานระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน “sCi to SMEs: เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัย” ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดอดีต” “ปรับปัจจุบัน” และ “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน อาจารย์ ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้อำนวยการ ศวท-มช. กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และคุณอาคม สุวรรณกันธา ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยกลุ่มนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการ SMEs - Start Up ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young SMEs + Farmer กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงิน เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานบริการทางวิทยาศาสตร์สู่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีไปพัฒนาระบบคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และต่อยอดสู่การขับเคลื่อน SMEs ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามความร่วมมือระหว่าง ศวท-มช. และสมาพันธ์ SME ไทย จ.เชียงใหม่ การลงนามจับคู่ธุรกิจ ระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเสวนาวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ในการนำผลงานวิจัยออกสู่ภาคอุตสาหกรรม โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดย ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการ กลุ่มด้านนวัตกรรมสุขภาพ Health Products, กลุ่มสมุนไพรและเครื่องสำอาง Herbs and Cosmetic, กลุ่ม Garment-Fashion, กลุ่ม Software - Innovation and Green Energy บูธผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ บูธผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีนวัตกรรม บูธของกลุ่ม SMEs และ Start Up รวมทั้งบูธสถาบันการเงินและผู้สนับสนุน ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย และการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

การจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในพื้นที่ ให้สามารถเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนในอนาคต ตลอดจนสามารถสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อส่งเสริม SMEs อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา SMEs ให้เข้าถึงนวัตกรรมและดิจิทัล อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้สูงขึ้น


แกลลอรี่