ให้การต้อนนรับ Dr. Darush Struss ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรมด้านโมเลกุล บริษัท East West Seed

19 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สารสนเทศและกายภาพ ให้การต้อนนรับ Dr. Darush Struss ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรมด้านโมเลกุล บริษัท East West Seed ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Innovation for Resilient Agriculture ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 150,000.- บาท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่