โครงการ“เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

4 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยสำนักงานองคมนตรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีโครงการ“เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้ร่วมพิธีได้รับฟังพุทธธรรมตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง ธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงเจริญวัฒนา ส่งเสริมวิธีการเทศน์แบบปุจฉาวิสัชนาให้แพร่หลาย และเพื่อให้เกิดความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567

ภาพประกอบข่าว : กลุ่มช่างภาพรัฐพิธีจังหวัดเชียงใหม่
 

แกลลอรี่