ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

13 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2
.
กำหนดการ
.
09.00 น. แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2
.
09.15 น.
- คณบดีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
- ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
- คณบดีมอบไฟจุดตะเกียงไนติงเกลแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 ผู้มีผลการเรียนดีเด่น มีความเป็นผู้นำและทำประโยชน์ต่อสังคม
- นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่นจุดตะเกียงไนติงเกล
- คณบดีมอบหมวกและเข็ม
- คณาจารย์สวมหมวกและติดเข็มชั้นปีแก่นักศึกษา
- นักศึกษารับมอบตะเกียงจากอาจารย์และจุดตะเกียง
.
10.30 น. คณบดีให้โอวาท และ กล่าวแสดงความยินดี
- ผู้แทนนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 กล่าวขอบคุณและนำกล่าวคำปฏิญาณ
.
11.00 น. ถ่ายรูปหมู่และเสร็จพิธี
.
พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีนับเป็นพิธีการที่สำคัญถือปฏิบัติก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์อันทรงเกียรติในวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสมภาคภูมิ โดยนักศึกษาพยาบาลจะให้การปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จริง ทั้งนี้นักศึกษาพยาบาลที่เข้ารับมอบหมวกและเข็มชั้นปีต้องศึกษาภาคทฤษฎีและสอบผ่านรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานครบถ้วน จึงจะสามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้รับบริการในสถานบริการสุขภาพได้

แกลลอรี่