คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในกระบือ-โค ให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาชิกธนาคารกระบือ-โค วัดป่าดาราภิรมย์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

24 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการผลิตน้ำนมโค พร้อมด้วย อ.น.สพ.ดร.อัมรินทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์ อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในกระบือ-โค ให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาชิกธนาคารกระบือ-โค วัดป่าดาราภิรมย์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพกระบือ-โค พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาที่พบจากการดูแลกระบือ-โค นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก น.สพ. ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์เขต 5 และ น.สพ.ณรงค์ แก่นแก้ว เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนชาววัว ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=109 

แกลลอรี่