มช. สานต่อแนวทางบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

28 มกราคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งเป้ายุทธศาสตร์การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม มุ่งเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย และได้รับการนึกถึงเป็นที่แรกในการแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย

      รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน” เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “รับผิดชอบต่อสังคม” (CMU Societal Engagement) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามพันธกิจด้านบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม และมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมายและได้รับการนึกถึงเป็น “ที่แรก” ในการแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย” โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี “ทุนเดิม” ทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นจุดแข็งอยู่แล้ว แต่ในอีก 4 ปีข้างหน้าจะเน้นหนัก 3 เรื่องหลัก คือ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม อาหารและผู้สูงอายุ และล้านนาสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี 3 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ลักษณะที่ 2 งานวิจัยเพื่อนำไปสู่ผลเชิงพาณิชย์ ลักษณะที่ 3 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งทั้งสามส่วนนี้จะนำมาสู่การบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      ด้านการทำงานเชิงรุกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเน้น 3 ด้านหลักนี้และเริ่มสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมเพื่อให้เกิดผลกระทบสูง โดยโจทย์ที่นำมาใช้ในการวิจัยจะเป็นโจทย์ของชุมชนจริงๆ เราจะมีกลไกสนับสนุนให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปพัฒนาโจทย์ร่วมกับชุมชนและดำเนินการวิจัยจนนำไปสู่ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานวิชาการที่ได้ทำร่วมกับชุมชน

      ในอีก 4 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังใช้ทุนเดิมทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในขณะเดียวกันก็สร้างโครงการใหม่ร่วมกับชุมชน ซึ่งในการทำงาน คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา จะร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน กลุ่ม SME ภาคธุรกิจเอกชน ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งองค์กรนานาชาติ ตลอดจน นักวิชาการจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และในภาคเหนือ . 
แกลลอรี่