CMUBS Ex-M.B.A. รุ่น 24 เปิดโปรเจกต์ต้นปีทำดีเพื่อสังคม ในโครงการ “หอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 12”

7 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) รุ่นที่ 24 เปิดโปรเจกต์เพื่อสังคม ในโครงการ “หอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 12” ประจำปีการศึกษา 2567 ลงพื้นที่โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สถานศึกษาให้แก่น้อง ๆ นักเรียน อาทิ ซ่อมแซมโรงอาหาร ปรับปรุงอ่างล้างจาน ขยายพื้นที่นั่งรับประทานอาหาร ปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะ ทาสีโรงเรียน ฯลฯ ทั้งยังร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างห้อง Clean room สำหรับเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่น้อง ๆ

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำกิจกรรม CSR สานสัมพันธ์สามัคคี และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือชุมชนและประเทศชาติ โดยนอกจากการร่วมพัฒนาพื้นที่แล้วยังได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา มอบสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนด้วยการรับบริจาคจากพี่น้องชาวคณะฯ (AccBA) เพิ่มเติมอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่