คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เข้าฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษา

28 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก Harvard Graduate School of Education และ Harvard Kenedy School ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 9 คน ในโอกาสมาเยือนคณะฯ เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ คณะฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Overview of Education in Thailand" โดย อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์ และ "Teachers as Maker: The Key Provision of Teacher Preparations of STEM Education" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนานวัตกรรม และศาสตร์การสอนแนวใหม่ ในการนี้ คณะอาคันตุกะมีโอกาสได้พบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 สาขาวิชาเคมี อีกด้วย 
แกลลอรี่