ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

6 มีนาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานรับมอบของที่ระลึกจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริหาร วิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากร เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานด้านการวิจัย นวัตกรรม และ การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
แกลลอรี่