วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรม International Buddy Program: Welcome Freshmen to CMU Community 2023 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

26 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรม International Buddy Program: Welcome Freshmen to CMU Community 2023 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรม International Buddy Program: Welcome Freshmen to CMU Community 2023 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ได้มีการเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานได้มีการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ
1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรภายใต้โครงการ International Students Support Initiative (CMU ISSI) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Program) และ โครงการ CEFR และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงการสร้างเครือข่ายนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนางสาวธันทิวา ภักดีภัทรากร บรรณารักษ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการใช้รถใช้ถนน การใช้ชีวิตในสังคมไทยอย่างปลอดภัยและช่องทางการช่วยเหลือดูแลชาวต่างชาติ โดย ส.ต.อ.ทินกร สมบุญมา เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกฏระเบียบและข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยนางสาวธันยพร ศรีวิชัยลำพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
5. การพบปะและพูดคุยกับสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับสิทธิและการให้บริการของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา
กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 น. - 15.00 น. ณ Living Space ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 128 คน
แกลลอรี่