เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ไหว้สาใจ๋เมือง อู้เรื่องเวียงแก้ว”

12 กุมภาพันธ์ 2564

สถาบันวิจัยสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ก่อนเปิดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ไหว้สาใจ๋เมือง อู้เรื่องเวียงแก้ว” เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเสวนาฯ แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ 3 ช่วง ดังนี้

เสวนาช่วงที่ 1 คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของคุ้มหลวงเวียงแก้ว

1. การขุดค้นแหล่งโบราณเปรียบเทียบเวียงแก้วและหอพระแก้วร้าง
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล (อาจารย์พิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

2. ข่วงหลวงเวียงแก้วในหลักฐานเอกสารโบราณล้านนา
โดย อาจารย์เกริก อัครชิโนเรศ (นักวิชาการอิสระ)

3. พัฒนาการคุ้มหลวง หอคำเวียงแก้วของล้านนา
โดย อาจารย์ภูเดช แสนสา (นักวิชาการอิสระ)

เสวนาช่วงที่ 2 ผลการขุดค้นทางโบราณคดีข่วงหลวงเวียงแก้วในปัจจุบัน
โดย คุณสายกลาง จินดาสุ (นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่)

เสวนาช่วงที่ 3 ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้วกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดย
1. อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย (นักวิชาการอิสระ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล (อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
และได้รับเกียรติจากผู้เสวนาร่วม ได้แก่ ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ, อาจารย์แสวง มาละแซม, ดร.เชิดศักดิ์ แซ่ลี่ และอาจารย์อรพิน ริยาพร้าว

ดำเนินรายการ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง (อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
แกลลอรี่