นักวิจัยสถาบันฯ ลงพื้นที่ อ.แม่แจ่มเพื่อทำการเก็บข้อมูลการวิจัย โครงการวิจัย "การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในอากาศ ในประชากรภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย"

13 ธันวาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการวิจัย "การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในอากาศ ในประชากรภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ซึ่งลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 สนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวม 5 ตำบล ประกอบด้วย ต.บ้านทับ ต.กองแขก ต.แม่นาจร ต.แม่ศึก และต.ช่างเคิ่ง เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้และการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในอากาศจากอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำ อสม. ในพื้นที่ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสอบถามความรู้เกี่ยวกับหมอกควันการติดตามค่ามลพิษทางอากาศ การตระหนักรู้ และการป้องกันตัวเองและคนในชุมชนจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ และเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป
แกลลอรี่