มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรฯ (VACT Program)

4 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานโครงการพัฒนาทักษะผู้ช่วยสัตวแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่น 2 (VACT Program) มอบเกียรติบัตรจบหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระยะเวลา 6 เดือน (ระหว่างเดือนกรกฏาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564) ให้กับผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์เล็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564
แกลลอรี่