กลุ่มเซ็นทรัลมอบเงินสนับสนุนสร้างห้องปลอดฝุ่น

20 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ศาสตราจารย์ปฎิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและรับมอบเงินจำนวน 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จากคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อเป็นงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการติดตั้งห้องปลอดฝุ่นขนาด M (90-120 ตารางเมตร) จำนวน 5 ห้อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก ตามโครงการจัดสร้างห้องปลอดฝุ่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการปกป้องเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบาง จากอันตรายของฝุ่น PM 2.5 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เด็กสามารถเรียนรู้และเติบโตได้อย่างปลอดภัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ในงานสูมาคารวะ สระเกล้า ดำหัว คณาจารย์ อาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไชต์เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่