โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2566

14 กรกฎาคม 2566

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 9 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นเครือข่ายในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ (National Conference of Economists: NCE) โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยโครงการเศรษฐทัศน์ เป็นโครงการประกวดบทความวิเคราะห์ บทความวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา (ปริญญาตรี) และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งความภาคภูมิใจ โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2551
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่