การติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่

2 มีนาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ การติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ ของราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่หอประชุมเตชะตุงคะ กองบิน 41 อำเภอเมือง เชียงใหม่ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการที่อยู่อาศัยชุมชนบริเวณร่องกระแจะ (ด้านหลังวัดโลกโมฬี) การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสะพานแม่ข่า รัตนโกสินทร์ การเตรียมพื้นที่ที่อยู่อาศัย บริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครเชียงใหม่ และการปรับภูมิทัศน์ ถนนระแกงถึงประตูก้อม โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ ประธานคณะทำงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงและลงพื้นที่รายงานผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมสนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่ ในการวางแผนมาตรการเร่งด่วน Quick Win 3 ประเด็นคือ การจัดการให้มีน้ำต้นทุนไหลในคลองแม่ข่า การศึกษาและออกแบบระบบบำบัดและรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม และการปรับปรุงสภาพคลองและภูมิทัศน์ตลอดแนว รวมทั้งการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของชุมชนที่รุกล้ำลำน้ำ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทคลองแม่ข่า และได้จัดทำแผนปฏิบัติการ หรือ ไทม์ไลน์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการทำงานให้มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
แกลลอรี่