ประกาศสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

8 ตุลาคม 2564

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา คลิกดาวน์โหลด  ข้อมูลโดย : http://127.0.0.1/eqdweb2020/eqdjob.asp