ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ CMUBS จัดบรรยายพิเศษเสริมความรู้ “AI กับการบริหารธุรกิจในอนาคต”

29 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (Career Success Center) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) จำนวนกว่า 50 คน ในหัวข้อ “AI กับการบริหารธุรกิจในอนาคต” ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเชิญ รศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ Chief Learning Innovation Officer จากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่การปรับตัวและรับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถนำความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน AI เข้ามามีบทบาทในการช่วยบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การขาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริการลูกค้า ฯลฯ โดยธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมต่างปรับตัวและนำเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนับเป็นการตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล โดยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังสามารถสร้างโอกาสในการเติบโตและต่อยอดธุรกิจต่อไปได้อีกด้วย

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่