นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คว้า 4 รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ (ANSCSE23)

10 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

        นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คว้า 4 รางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 23 หรือ The 23rd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE23) ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (ภาพจากซ้ายไปขวา) ประกอบด้วย 
นายทินกร แซ่หลี  นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัล Best Oral Presentation
นายณัฐธิติ เชียงแรง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award
นายสุริยา ตาเที่ยง  นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award
นายอุทิศ สุริยา  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award 
แกลลอรี่