รางวัลบุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ 2564

1 พฤศจิกายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลบุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ 2564 โดยความเห็นชอบจาก ฯพณฯท่าน รองนายกรัฐมนตรี คุณวิษณุ เครืองาม จากคุณพิสิฐ อุปรานุเคราะห์ นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ รางวัลบุคคลต้นแบบประจำปี พ.ศ 2564 สาขา รางวัลด้านการบริหารการแพทย์และการให้บริการต่อสังคม เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน โอกาสเดียวกันนี้ได้กล่าวในฐานะบุคคลต้นแบบ พร้อมทั้งให้โอวาทแด่เยาวชนคนต้นแบบ

และผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ รางวัลบุคคลต้นแบบประจำปีพ.ศ 2564 สาขา รางวัลด้านการบริหารจัดการ ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ให้แก่ประชาชนและสังคม จากการคัดเลือกของสโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ โดยการคัดเลือกนี้ ทางสโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ ร่วมกับโรตารีภาค 3360 ได้คัดเลือกบุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาจาก คุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้


- เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
- เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสังคม
-เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน
- เป็นบุคคลที่เผยแพร่ศิลปะ ประเพณี ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
- เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- เป็นบุคคลที่มีคุณงามความดี และทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ
ซึ่งในปี พ.ศ.2564 มีบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ จำนวน 14 ท่าน จากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 50 ท่าน โดยรับโล่และเกียรติบัตร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่