กิจกรรม “U2T สู้ภัยโควิด” ในพื้นที่ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

25 พฤษภาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินกิจกรรม “U2T สู้ภัยโควิด” ในพื้นที่ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก้ประชาชนในพื้นที่ ในการดูแลและป้องกันการตนเองไม่ให้ติดเชื้อและไม่แพร่กระจายเชื้อโควิด 19 อีกทั้งรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นมาตรการที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และจะช่วยลดปัญหาการระบาดและความรุนแรงของโรคได้ต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม การให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย การใช้อินโฟกราฟิคให้ความรู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
แกลลอรี่