คณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างนวัตกรเพื่อพัฒนานวัตกรรม"

11 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

คณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ธนารัตน์ รัตนดำรงอักษร อาจารย์ ดร.นเรศ สุยะโรจน์ อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ ขึ้นแสน อาจารย์ ดร.ศรณย์เศรษฐ์ โสกันธิกา อาจารย์ ดร.สุดธิดา สุวรรณยศ อาจารย์ธันวา เบญจวรรณ และอาจารย์พิระพงศ์ วงศ์แสนสี
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จำนวน 393 คน ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างนวัตกรเพื่อพัฒนานวัตกรรม" ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ทั้งในฝ่ายงานวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนการสอนในปีการศึกษา 2566 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
แกลลอรี่