อาจารย์และนักกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องตัน (CPR)

20 มิถุนายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ และนักกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร. บุษบา ฉั่วตระกูล ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องตัน (CPR) โดยมีการแนะนำหลักการออกกำลังกาย โภชนาการ เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลในครอบครัวและชุมชน จัดโดย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่