คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดอันดับ 201-300 ของโลก ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020

8 กรกฎาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักจัดอันดับ ShanghaiRanking Consultancy ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2020 ที่เรียกว่า Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020 และ เป็นที่น่ายินดีและภาคภูมิใจที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับที่ 201-300 ของโลก กลุ่มสาขา Medical Sciences (Nursing) ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020 ด้วย การจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่งทั่วโลกได้รับการจัดอันดับ จำนวน 54 สาขาวิชา ใน 5 กลุ่มสาขาหลัก โดยมี มหาวิทยาลัยของประเทศไทย 9 แห่งติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก 16 สาขาวิชา

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่าเกณฑ์ในการจัดอันดับ GRAS 2020 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

1.Q1: The number of papers published in Q1 Journal Impact Factor Quartile in an Academic Subject
จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพดีที่สุดของสาขาวิชา (Quartile 1 Journal)
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน 20.5

2. CNCI: Category Normalized Citation Impact from In Cites* to measure average impact of papers authored by an institution in an Academic Subject
จำนวนการอ้างอิงบทความวิจัยซึ่งคิดเทียบกับจำนวนการอ้างอิงเฉลี่ยของโลกในสาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน 75.6

3. IC: The percentage of internationally co-authored papers authored by an institution in an Academic Subject
ร้อยละของบทความวิจัยตีพิมพ์ที่มีชื่อนักวิจัยชาวต่างชาติเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน 94.6

4. Top: The number of papers published in top journals and conferences in an Academic Subject
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์อยู่ในวาสารชั้นนำและการประชุมวิชาการของสาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน 18.9

5. Award: The total number of the staff of an institution winning a significant award in an Academic Subject
จำนวนนักวิจัย/อาจารย์ในองค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน 27.0


ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html และ https://cmu.to/JMHiS
แกลลอรี่