นศ.ระดับปริญญาโท รับรางวัล Excellent Oral presentation ในงานประชุมวิชการ ICKIM 2022

20 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

        MR. Xiangyu Li นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ได้รับรางวัล Excellent Oral Presentation จากผลงาน “A Decision – Making Model for Selecting the Best Digital Marketing Strategy for Chinese Long Stayers in Chiang Mai , Thailand”

        ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาเกี่ยวกับการหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และเลือกกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุด ให้กับศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ สามารถดำเนินกิจกรรมการตลาดกับกลุ่มคนจีนที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มการบริการอาหาร งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการตัดสินใจหลายเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์หลักตามหลักการ 4C (ลูกค้า ต้นทุน ความสะดวก การสื่อสาร) โดยได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Knowledge and Information Management (ICKIM 2022) ในรูปแบบ ออนไลน์ เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2565 ณ Xiamen, the People's Republic of China

แกลลอรี่