ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เช่าสถานที่ในห้องอาหาร หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 (ลำดับที่ 2)

25 พฤษภาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้เช่าสถานที่ในห้องอาหาร หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาการเช่าพื้นที่ ณ หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. หากพ้นกำหนดที่แจ้งแล้ว ไม่มารายงานตัว คณะพยาบาลศาสตร์ จะถือว่าสละสิทธิ์ นั้น

บัดนี้ ร้านลำดับที่ 1 ไม่มารายงานตัวตามกำหนด คณะกรรมการฯ จึงให้เลื่อนผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับถัดไปมาทำสัญญา ดังนี้
ประเภทร้านอาหารจานเดียว ลำดับที่ 2 นางนันท์นภัส แสงสง่า

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ 2 มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาการเช่าพื้นที่ ณ หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. หากพ้นกำหนดที่แจ้งแล้ว ไม่มารายงานตัว คณะพยาบาลศาสตร์ จะถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
แกลลอรี่