นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ในส่วนของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ในส่วนของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ มีการแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อกระจายการฝึกงานโดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตประจำให้ความรู้และฝึกทักษะในทุกกลุ่มฝึกงาน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
แกลลอรี่