คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก SCG ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน

10 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          รศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจากภาควิชาธรณีวิทยา ได้แก่ รศ.ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย, รศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน และ ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล จากภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หารือร่วมกับคุณ สุรชัย วังรัตนชัย (Group Leader of Cement Technology) และทีมจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) : SCG ในประเด็นการวิจัยและพัฒนาการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตของบริษัท (CO2 Capture, Utilization and Storage) รวมถึงแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ทางการวิจัยร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน CCUS เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1A คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่