คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

14 ธันวาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ประเภทงานวิชาการ
• อายุไม่เกิน 40 ปี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น สังกัดภาควิชาเคมี
• อายุมากกว่า 40 ปี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพล คำปวนสาย สังกัดภาควิชาชีววิทยา

ประเภทงานปฏิบัติการ
• กลุ่มด้านบริการ (งานธุรการ/สำนักงาน) ได้แก่ นางสาวรุ่งวิไล ปินตาสะอาด สังกัดภาควิชาชีววิทยา
• กลุ่มด้านบริการ (ห้องปฏิบัติการ) ได้แก่ นายวิษณุ บุญสุข สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

ประเภทอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี จูงกลาง สังกัดภาควิชาชีววิทยา
แกลลอรี่