การสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

12 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Cooperative Education Fair 2020) ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ และผู้แทนจากสถานประกอบการ จำนวน 550 คน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้พบปะผู้ประกอบการ และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา ระหว่างผู้แทนจากสถาน ประกอบการกับคณะ/วิทยาลัย อีกทั้งยังเปิดเวทีเสวนามุมมองต่าง ๆ เพื่อทราบถึงผลสะท้อนการดำเนินงานสหกิจศึกษา และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้แทนจากสถานประกอบการ นักศึกษา และอาจารย์