ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Modelling epidemic growth models for lumpy skin disease cases in Thailand using nationwide outbreak data, 2021-2022 ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Infectious Disease Modelling (Published : 20 February 2023)

3 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Modelling epidemic growth models for lumpy skin disease cases in Thailand using nationwide outbreak data, 2021-2022 ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Infectious Disease Modelling (Published : 20 February 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1, Top 2% สาขา Health Policy
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.idm.2023.02.004

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบการระบาดของโรคลัมปิสกินในประเทศไทย ในช่วง ปี คศ 2021-2022 ด้วยตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการระบาด การพยากรณ์การระบาดของโรคด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-research.php?id=29 

แกลลอรี่