วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรม International Day of Charity ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

17 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล


วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรม International Day of Charity เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้บริจาคของให้แก่วัดลัฏฐิวันและกิจกรรมจิตอาสา ณ ห้วยตึงเฒ่า ในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 ณ วัดลัฏฐิวันและห้วยตึงเฒ่า โดยมีนักศึกษานานาชาติ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 24 คน
แกลลอรี่