พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 44 ประจำปีการศึกษา 2560

6 มีนาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 102 คน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนจากฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ ผู้แทนจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 
แกลลอรี่