ประชุมหารือการเตรียมงาน 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 มิถุนายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังสิทธิ์ , ดร. นิรันดร โพธิกานนท์ , รองศาสาตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช , รองศาสตราจารย์ ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล , รองศาสตราจารย์ ดร. บุญล้อม ชีวะอิสระกุล , ดร. บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร , นายสมชาย บริรักษ์เลิศ , นายดิษฐกร พันธานา และนายฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ เพื่อประชุมหารือการเตรียมงาน 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่