พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 14

3 กันยายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 14 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่