ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

7 มกราคม 2564

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

กองอาคารสถานที่และสาธาณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 161 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และสอบปฏิบัติภาคสนาม ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 รายละเอียด ดังแนบ 

https://buildings.oop.cmu.ac.th/