นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์นำผลงานวิจัยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อต่อยอดเป็นวัสดุเชิงโครงสร้าง คว้า 2 รางวัล ที่ประเทศญี่ปุ่น

29 พฤศจิกายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์

                นายวรวุฒิ อ้ายดวง นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คว้า 2 รางวัลด้านวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ รางวัล Excellent Presenter in the Poster Session (Microbiology) Award of the Sakura Science Program 2021 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และรางวัล Best Speaker Award in Young Scientist Seminar (18th YSS, 2021), Yamaguchi University เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จากผลงานวิจัยในหัวข้อ “Utilization of agriculture wastes to produce an environmental friendly material from mushroom mycelium”

งานวิจัยชิ้นนี้ มีแนวคิดในการนำเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว เปลือกข้าวโพด เศษไม้ไผ่ และใบอ้อย ที่มีจำนวนมากและเป็นการหมุนเวียนคาร์บอน ซึ่งเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาที่จะก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

โดยนำวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวมาเป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตวัสดุไบโอคอมโพสิตเส้นใยเห็ด (mycelium-biocomposite material) ที่สามารถย่อยสลายได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถพัฒนาต่อยอดในการผลิตเป็นวัสดุเชิงโครงสร้าง เช่น แผ่นผนัง หลังคา วัสดุมวลเบา เพื่อผลิตสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และการผลิตภัณฑ์ในชีววิตประจำวันที่ใช้แล้วทิ้ง หรือวัสดุทดแทนพลาสติก เช่น กระถางปลูกต้นไม้ และบรรจุภัณฑ์การเกษตรที่ผลิตจากพลาสติกหรือโฟม ซึ่งนำไปสู่การจัดการชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืนในอนาคตเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมจากรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy)

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง
ดร.นครินทร์ สุวรรณราช
ดร.จตุรงค์ คำหล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ธรรมจารี

แกลลอรี่