วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

31 มกราคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและประกาศเกียรติคุณที่ทุกท่านได้เสียสละเวลาและแรงกาย ทุ่มเท สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานของส่วนงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ และร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.09 – 11.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่