รับประกาศเกียรติคุณรางวัล The AsiaEngage Recognition Award 2020

18 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับประกาศเกียรติคุณรางวัล The AsiaEngage Recognition Award 2020 จาก Universiti Kebangsaan Malaysia ( The National University of Malaysia-UKM) ผู้มีอุทิศตนเองและผลงานโดดเด่นด้านรับใช้สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจ ในการนำนวัตกรรม งานวิจัย งานด้านการศึกษา และการสร้างแรงจูงใจแก่เยาวชนในภูมิภาค โดยพิธีมอบรางวัล AsiaEngage Recognition Award 2020 จะจัดในพิธีปิดการประชุม The 9th AUN USR&S Steering Committee Meeting เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ Zoom Online ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รางวัล The AsiaEngage Recognition Award 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้อุทิศตนเองและมีผลงานโดดเด่นด้านรับใช้สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรม งานวิจัย งานด้านการศึกษา และการสร้างแรงจูงใจแก่เยาวชนในภูมิภาค โดยมีวาระการพิจารณามอบรางวัลทุก 2 ปี
แกลลอรี่