KIND BY CAMT โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมด้านการจัดการความรู้ให้ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และผู้บริหารทางการพยาบาล

4 เมษายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ศูนย์ KIND BY CAMT หรือ Knowledge and Innovation Development Center วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ "บทนำสู่ระบบการจัดการความรู้ ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018" เพื่อเผยแพร่แนวคิดการจัดการความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการจัดการความรู้ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 อ.ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO30401 เป็นผู้นำทีมอบรมและสอนให้ทุกคนเข้าใจและรู้จักการจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO 30401: 2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ให้คำแนะนำ แบ่งปันประสบการณ์ ในการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยเน้นเรื่องการนำความรู้ไปสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

นอกจากนี้ คณะผู้เข้าอบรมยังได้รับการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรและการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการความรู้ในองค์กร โดยกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ด้วยการใช้ระบบการจัดการความรู้ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้และการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาสู่การสร้างความรู้ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนานวัตกรรมสู่องค์กร ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา
แกลลอรี่