เจ้าไวยวัต ณ เชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะผู้มีภาวะพึ่งพิง อบต.ดอยหล่อ

15 มีนาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

เจ้าไวยวัต ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ และเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการไทย พร้อมด้วย ดร.ชวิศา ชวกุล เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะผู้มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อหาแนวทางการขยายงานบริการ พร้อมทั้งมอบเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ โดยมี ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ให้การต้อนรับ ณ อบต.ดอยหล่อ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565