ศูนย์สปาคณะพยาบาล มช. จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 19

30 เมษายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 19 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและช่วยฝ่ายวิจัย กล่าวรายงาน เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งได้แนวทางในการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดไว้ นอกจากนี้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดบริการและดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562
แกลลอรี่